AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

LOGOPEDICKÁ PÉČE kombinovaná 
s psychologickou diagnostikou a terapií

Díky psychologickému vzdělání terapeutů je v rámci logopedické péče poskytována psychologická diagnostika (zejména pak využití standardizovaných testových baterií), která významně zefektivňuje terapii našich klientů.

Naše zařízení se specializuje na problematiku vývojových dysfázií a poruch autistického spektra.

Další oblast péče tvoří poruchy plynulosti řeči (koktavost - balbuties, breptavost - tumultus sermonis), ADHD, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), dysartrie, afázie, huhňavost a rozštěpové vady (rinolalie, palatolalie), hlasové poruchy.

 

V naší práci klademe důraz na mezioborovou spolupráci. Pro potřebu kvalitní diagnostiky spolupracujeme s dalšími ambulantními specialisty (zejména pak z oboru ORL a foniatrie, pedopsychiatrie, neurologie). Spolupracujeme se školskými institucemi (SPC, PPP, MŠ a ZŠ) při řešení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s vývojovými poruchami učení, děti s těžkým narušením komunikační schopnosti apod.)

Neprovádíme depistáže v předškolních a školních zařízeních. Klinický logoped je zdravotnický pracovník a klinická logopedie je zdravotnická profese. Zdravotní služby poskytujeme výhradně v našem registrovaném zdravotnickém zařízení a na základě doporučení lékaře (praktického lékaře nebo ambulantního speciality).